Źródła i inspiracje

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. (Mk 9,37)

Pismo święte Słowo Życia

 • Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (zob. Łk 2, 7).
 • Gdy Mędrcy odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.” (por. Mt 2, 13- 23)
 • Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. (por. Łk 18, 15-17)
 • Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. (por. Mt 19, 13-15)
 • I biorąc dzieci w objęcia kładł na nie ręce i błogosławił je. (por. Mk 10, 13-16)
 • Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. (por. Mt 18, 6)
 • Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem Syn człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. (por. Mt 18, 10-11)
 • Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. (por. Łk 9, 37-43)
 • Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest dręczona przez złego ducha. (por. Mt 15, 21-28)
 • Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. (por. Mk 5, 22-24. 35-43)
 • Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. Kto się wiec uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie niebieskim. (por. Mt 18, 1-5)
 • Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. (por. Mk 9, 37)
 • Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. (por. Ps 27)

Te fragmenty Pisma świętego winny być w Ognisku nieustannie medytowane i tworzyć duchowość Ogniska.
W Ognisku, w obliczu różnorodnych zranień duchowych dzieci, dostrzegliśmy mocno potrzebę funkcji ewangelizacyjno-leczącej. Powinna ona nieustannie towarzyszyć funkcji wychowawczej i dydaktycznej.

Charyzmat św. Józefa Kalasancjusza
Mówiąc o charyzmacie, mamy tu na myśli dar Ducha Świętego złożony w sercu św. Józefa Kalasancjusza i spełniany przez niego w ofiarnym życiu dla ratowania dzieci. A ponieważ uważamy się za rzeczywiście ubogich Matki Bożej, nie będziemy nigdy gardzić dziećmi ubogimi, lecz zawsze z wielką cierpliwością i miłością będziemy się starać o ich wychowanie w dobrym, pamiętając o słowach Pana: Co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili. ( pkt 4 z Konstytucji Szkół Pobożnych św. Józefa Kalasancjusza)Powered by WordPress and ShopThemes