CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie.

Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg posłał Anioła Gabriela, aby Ci powiedział,
że jesteś pełna łaski. Że poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz Imię
Jezus i że będzie On Synem Bożym. I tak się stało. Bo Ty odpowiedziałeś
Bogu: „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Bóg stał się wtedy także
człowiekiem.
Matko Boża, przez Ciebie Jezus przyszedł na świat, aby nas dzieci
błogosławić i wziąć nas w obronę. W Ewangelii czytamy Jego słowa :
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich
bowiem należy Królestwo Boże.
Królowo Szkół Pobożnych, pomagaj nam poznawać i coraz bardziej kochać
Jezusa, Który przez Ciebie przyszedł na ten świat.

 

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety.

Maryjo, masz pod sercem Jezusa- Syna Bożego. Niesiesz Go do Św. Elżbiety.
Wędrując ponad 150 km adorujesz Jezusa, miłujesz Go, rozmawiasz z Nim.
Twoje serce Mu śpiewa.
Gdy przyszłaś do Elżbiety i pozdrowiłaś ją, wtedy Duch Św. zstąpił na nią i
na Jana Chrzciciela, który był w niej, przy jej sercu i za trzy miesiące miał się
urodzić . Jego mama św. Elżbieta otrzymała wtedy światło Ducha Świętego
i poznała, że Maryja jest Matką Syna Bożego, zapowiadanego Mesjasza.
Wszyscy byli wtedy pełni pokoju i radości. A Jan Chrzciciel, gdy dorósł, stał
się wielkim prorokiem i wypełnił Boże plany.
My też jesteśmy ważni w Bożych planach. Matko Boża, módl się za nami,
abyśmy byli zawsze pod wpływem Ducha Świętego i rośli duchowo.

 

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa.

Maryjo, św. Boża Rodzicielko, porodziłaś Jezusa Zbawiciela w stajence betlejemskiej i położyłaś Go na sianku w żłobie. Adorowałaś Go wraz
z Józefem. Przybyli także z pokłonem pasterze, bo Anioł z nieba im oznajmił: Nie bójcie się… Zwiastuję wam radość wielką… Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.

Panie Jezu, my też teraz w tej tajemnicy Różańca pragniemy okazać Ci naszą wiarę i miłość i wypowiadać z wiarą i czcią Twoje Imię Jezus – które znaczy „Bóg zbawia”.

Panie Jezu, narodziłeś się w Betlejem aby być teraz z nami w Najświętszym Sakramencie. Wchodząc rano do szkoły najpierw wejdę do kaplicy, aby się
z Tobą przywitać i pokłonić się Tobie.

 

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa.

Matko najmilsza, przytulasz Dziecię Jezus do Niepokalanego Serca
i ofiarowujesz Go Bogu Ojcu w świątyni.

Przyszedł wtedy prorok Symeon, któremu Duch Św. wcześniej objawił, że przed śmiercią zobaczy Pana Jezusa. Wziął on Dziecię w ramiona
i dziękował Bogu Ojcu, że zobaczył Zbawiciela. My też dziękujmy, bo Jezus jest naszym Zbawicielem.

Panie Jezu przyszedłeś na ten świat, aby mówić wszystkim rodzicom: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię Moje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Maryjo, módl się, aby wszystkie dzieci były przez rodziców przyjmowane
z miłością i ofiarowywane Bogu.

 

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. 

Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być
w sprawach Ojca Mego?”- zapytałeś Panie Jezu swoją Mamę i Opiekuna św. Józefa.

Panie Jezu, może nas też chcesz zapytać: Czy wy jesteście ze Mną? Czy znacie drogę do świątyni? Czy przychodzicie do mnie ? Czekam na was
w kaplicy w naszej szkole. Cieszę się gdy wchodzicie do szkoły. Czekam też w czasie przerwy. Jestem z Wami nieustannie, bo pragnę, abyście wzrastali w wierze, miłości i mądrości. Czekam na każde dziecko. Gdy otwierasz drzwi i wchodzisz do kaplicy, Ja już Cię widzę, cieszę się, że jesteś
i błogosławię Cię.

Królowo Szkół Pobożnych, proś Jezusa, aby błogosławił, umacniał i ożywiał program naszej szkoły zawarty w słowach „Wiara i nauka” i w całej nazwie : „Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju”.

 

 

 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa.

Panie Jezu, zobaczył Ciebie Jan Chrzciciel i powiedział głośno: „Oto Baranek Boży”, bo Ty przyszedłeś, aby gładzić nasze grzechy i stać się Barankiem Ofiarnym.

Odsłonił też tajemnicę, że Ty będziesz chrzcił Duchem Świętym.

Panie Jezu, gdy przyjąłeś chrzest w Jordanie otworzyło się Niebo i Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Ciebie, a Ojciec z nieba powiedział: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Dziękuję za Chrzest Św., bo otwarło się dla mnie niebo i zostałem zanurzony w miłości Trójcy św. Teraz codziennie znaczę się znakiem Krzyża i mówię : W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen. Jestem chrześcijaninem, należę do Chrystusa. Chcę żyć jak Chrystus. Święta Maryjo, Matko Boża, pomóż mi.

 

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

Rodzina rodzi się w Sakramencie Małżeństwa.

Rodzice podali sobie wtedy ręce. Kaplan związał ich ręce stułą, a oni przysięgali sobie przed Bogiem miłość i wierność na zawsze. Tata powiedział : Ja biorę ciebie za żonę, a mama powiedziała : Ja biorę ciebie za męża. Obydwoje przyrzekali sobie wzajemnie przed Bogiem: Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny
i wszyscy święci.

Królowo Pokoju, módl się o pokój, zgodę i miłość w naszych rodzinach.

 

Tajemnica III – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Panie Jezu, Ty jesteś naszą siłą. Twoja Matka mówi nam na te czasy: Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, gdyż On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od wszelkiego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Kochane dzieci, żyjcie rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością”.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy słowa Twoje przyjęli i w ten sposób wypełniali wezwanie Jezusa: ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ”
i abyśmy coraz mocniej trwali w Królestwie Bożym tu na ziemi.

Panie Jezu w tej tajemnicy słyszymy Twoje wołanie „ Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię.

Przypomina nam też o tym Matka Boża, gdy mówi w orędziu : „ Dzieci, nie zapominajcie o czytaniu Pisma Św. Umieście je na widocznym miejscu”.
I wzywa nas, abyśmy Słowem Bożym żyli i byli dobrymi świadkami wiary.

W tym dziesiątku Różańca prośmy:

– Abyśmy nie zapominali o czytaniu Ewangelii, bo są to Twoje Słowa Panie Jezu;

– Abyśmy mocno trwali w Kościele świętym;

– Abyśmy odrzucali szatana, pokusy i grzechy;

– Abyśmy dbali o czyste serca;

– Abyśmy o Tobie Panie Jezu opowiadali naszym świętym życiem.

Tajemnica IV – Przemienienie na Górze Tabor.

Panie Jezu, wraz z Apostołami Piotrem, Jakubem i Janem wspiąłeś się na górę wysoką, aby się modlić. Oblicze Twoje zajaśniało jak słońce, a odzienie stało się lśniąco białe, jak śnieg. Apostołowie usłyszeli też głos Ojca z nieba: ”To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Gdy się modlimy, to też coraz bardziej poznajemy Ciebie- Syna Bożego.

Maryjo, pomóż gdy nam się nie chce modlić.

 

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii.

Panie Jezu, powiedziałeś o sobie, ze jesteś Chlebem, który z nieba zstąpił. Powiedziałeś też, że kto ten Chleb spożywa ma życie wieczne.

A w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy wziąłeś chleb w ręce
i powiedziałeś: To jest Ciało moje za was wydane. Wziąłeś też w ręce kielich
z winem i powiedziałeś : To jest Krew moja, nowego i wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów.

W czasie każdej Mszy Św. posługując się kapłanem czynisz cud Eucharystii. Poprzez ten cud ponawiasz Najświętszą Ofiarę za nas i przychodzisz w Komunii Świętej. I możemy też adorować Ciebie klęcząc przed Najświętszym Sakramentem.

Maryjo, czuwaj nad nami abyśmy kochali Pana Jezusa we Mszy św., Komunii św. i adoracji.

 

 

 

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Panie Jezu przyszedłeś do nas z nieba na ziemię, aby nam pomóc, bo grzeszymy, bo są w nas cierpienia i udręki. Bo ludzie nienawidzą, klną, zabijają.

W Ogrodzie Oliwnym przypieczętowałeś miłość do nas. Zobaczyłeś wszystkie grzechy i cierpienia ludzi, także nasze grzechy. Drżałeś z bólu i pociłeś się krwią. Wołałeś: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale Twoja Wola niech się stanie. Ja też chcę ofiarowywać swoje cierpienia Bogu za innych ludzi.

 Tajemnica II – Biczowanie. 

Duchu Święty ożywiaj nasze serca, abyśmy osłaniali Jezusa przed biczowaniem. Daj nam męstwo, abyśmy nie pozwalali na przeklinanie, bicie
i złość. Matko Bolesna módl się za nami i pomóż nam panować nad złością.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem.

Panie Jezu, w trzeciej Tajemnicy Bolesnej widzę jak biją Cię po twarzy, plują na Ciebie, wyśmiewają i wciskają cierniową koronę na Twoją Głowę. Przyznaję się i żałuję, że ja też potrafię dokuczać, wywyższać się
i wyśmiewać innych.

Matko Bolesna módl się za nami i pomóż pokonać te złe skłonności.

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża.

Wyciągasz ręce po Krzyż. Krzyż jest ciężki, ale Twoja Miłość Panie Jezu jest silna. Dźwigasz Krzyż, a z nim nasze grzechy i cierpienia.

Matko Boża mówisz do nas : „Dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych , którzy nie mają już wiary
i nadziei”.

Tajemnica V – Śmierć na Krzyżu.

Panie Jezu, przybili Cię do Krzyża. Wtedy Ty na Krzyżu odprawiałeś Mszę św., ofiarowałeś Bogu Ojcu swoje cierpienie, ofiarowałeś życie na przebłaganie za nasze grzechy. Pokonałeś grzech, śmierć i szatana. Gdy patrzę na Krzyż, to widzę Twoją miłość do mnie.

Gdy idę na Mszę św., to widzę Ciebie obejmującego ramionami Krzyża cały świat.

Maryjo, Matko Bolesna, Pan Jezus z Krzyża dał nam Ciebie za Matkę. Módl się za nami abyśmy nie grzeszyli i kochali Mszę Św.

 

 

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

W poranek wielkanocny niewiasty poszły namaścić ciało Pana Jezusa w grobie. Martwiły się, kto im odsunie ciężki kamień zamykający wejście do grobu.

Zdumiały się, bo kamień był odsunięty. Później Anioł powiedział im, że Pan Jezus zmartwychwstał i żyje. Następnie Pan Jezus przyszedł do apostołów mimo drzwi zamkniętych, pokazał im przebity bok i przebite ręce i udzielił im pokoju: Pokój wam.

A teraz my gromadzimy się przy Panu Jezusie Zmartwychwstałym na modlitwie, bo Pan Jezus wypełnia obietnicę: „Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Moje Imię, tam Ja jestem pośród nich”. Jest On z nami we Mszy św., w Najświętszym Sakramencie i wszystkich sakramentach i zawsze gdy się do Niego z wiarą i miłością zwracamy.

Królowo Pokoju, wypraszaj nam pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie.

Panie Jezu, przyszedłeś z nieba na ziemię, aby nas prowadzić do Ojca w niebie. Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Powiedziałeś też, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Powiedziałeś też apostołom, aby szli na cały świat nauczając wszystkie narody i udzielając chrztu.

Dziękujemy, że jesteśmy ochrzczeni, że należymy do Ciebie, że poznajemy Twoją naukę, że nam błogosławisz i prowadzisz do nieba.

Bóg dał też każdemu z nas Anioła Stróża, aby nam pomagał. Dlatego prośmy:

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,
w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Królowo wszystkich świętych, wiemy, że pragniesz dla nas szczęśliwego życia tu na ziemi i w niebie. Módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego.

Panie Jezu, Apostołowie uczynili, jak im poleciłeś. Przez dziewięć dni modlili się w Wieczerniku oczekując Ducha Św.

Gdy wyznajemy „Wierzę w Boga” podczas Mszy Św., to mówimy : Wierzę
w Ducha Św., Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, Który
z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, Który mówił przez proroków.

Duchu Święty, ożywiaj naszą wiarę i miłość. Ożywiaj naszą modlitwę. Czyniąc znak krzyża żegnamy się też w Twoje Imię Duchu Święty. Ożywiaj w nas uwielbienie, gdy mówimy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

W każdą niedzielę przypominaj nam Duchu Św. o Mszy Św,, bo zstąpiłeś na Apostołów w Wieczerniku właśnie w niedzielę. A kapłan przed przeistoczeniem podczas Mszy św. prosi, aby Twoją mocą Duchu Święty, chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

Matko Boża z Wieczernika, w Duchu Świętym rozmodlona, módl się za nami, aby nasza szkoła była żywym i modlącym się Wieczernikiem.

Nieustannej modlitwy uczniów w kaplicy szkolnej pragnął św. Józef Kalasancjusz, założyciel Zakonu i Szkół Pijarskich. Modlitwa ta trwała równolegle z lekcjami. Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi.

Matko, z ciałem i duszą wzięta do nieba, przychodzisz z nieba do nas, aby budzić w nas pragnienie Boga i nieba.

Módl się za nami grzesznymi teraz, każdego dnia, abyśmy się nigdy nie wyrzekli zbawienia i życia wiecznego.

Abyśmy chodząc po tym świecie, zaglądali ciągle do nieba – wierząc, modląc się, spowiadając się, przeżywając Mszę św., kochając Boga i ludzi. I abyśmy
w ten sposób przygotowywali sobie piękne przejście do domu Ojca
w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi.

Maryjo, Ty jesteś naszą Mamą z nieba i Królową. Ty nas kochasz z całego serca. Modlisz się za nas i opiekujesz się nami. Prosimy Cię o Twoją obronę przed szatanem, który sieje zepsucie, niepokój, egoizm, pychę, nienawiść
i wszelkie inne zło. Prosimy o to dla siebie, dla rodziców, naszych nauczycieli, koleżanek i kolegów, i dla całej naszej Ojczyzny.

Matko Kościoła, módl się za nami wszystkimi – przez Chrzest św. włączonymi do Kościoła Katolickiego – abyśmy byli święci i miłowali się wzajemnie. Królowo rodzin módl się za nami, abyśmy miłowali Twoją miłość do nas i gromadzili się w naszych rodzinach przy Tobie na modlitwie różańcowej.

Królowo Polski, przeprowadź do nieba wszystkich, którzy oddali życie
w obronie naszej Ojczyzny. Módl się też za nami, abyśmy wyrośli na dobrych i mądrych ludzi i troszczyli się o naszą Ojczyznę.

Królowo Szkół Pobożnych, opiekuj się naszą szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami, aby nam przybywało wiary, miłości i mądrości.

Królowo Pokoju, módl się o Boży Pokój w naszych sercach, w naszej klasie
i całej szkole oraz w każdej rodzinie.

o. Eugeniusz Śpiołek Sch. P

Dostępna jest również wersja pdf rozważań różańcowych