CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie.

Najświętsza Maryjo Panno, rozważałaś często Boże sprawy, a kiedy Bóg poprzez Anioła skierował wprost do Ciebie swoje Słowo, przyjęłaś je głębokim „Fiat”- „Tak”. I wtedy stałaś się Matką Syna Bożego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W naszych czasach mówisz w Medjugorju: „ Drogie dzieci: Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach, każdego dnia czytali Biblię, niech będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do jej czytania i modlitwy”.

Maryjo, módl się za nami grzesznymi, byśmy pokochali Biblię, często ją czytali i rozważali. Niech Pismo św. pobudza nas do myślenia o Bogu, swojej duszy i zbawieniu; do myślenia o Jego sprawach i angażowania się w budowanie Jego Królestwa.

 

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety.

W tej tajemnicy widzimy Cię Maryjo w domu Zachariasza i Elżbiety. Twoja krewna powiedziała Ci: „ Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

I my chcemy mówić w tych dziesięciu „Zdrowaś”: Błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła, że otwarłaś serce Bogu i przyjęłaś do swego żywota Słowo Odwieczne.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy też byli ludźmi błogosławionymi i przez wiarę otwierali nasze serce Bogu.

 

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa.

Matko, gdy porodziłaś Syna Bożego w Betlejem, to wśród nocy Światło przyszło na ziemię. Dziecię, które położyłaś na sianie w żłobie i adorowałaś wraz ze św. Józefem, powie w przyszłości: Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.

A Ty Królowo Pokoju mówisz nam teraz: „Ja wzywam was do światłości, którą powinniście nieść wszystkim ludziom, którzy pozostają w ciemności. Codziennie do waszych domów przychodzą ludzie, którzy są w ciemności. Dajcie im drogie dzieci światło”.

Dlatego ośmielamy się prosić : módl się za nami grzesznymi, aby światło Twojego Syna przeniknęło nasze myśli, słowa i postępowanie. Chcemy być gościnnym Betlejem.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa.

W tej tajemnicy widzimy starca Symeona, człowieka sprawiedliwego
i pobożnego, który za natchnieniem Ducha Św. przyszedł do świątyni na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus.

Maryjo, w wielu orędziach wzywasz nas do otwarcia serca Duchowi Świętemu. Módl się za nami, abyśmy pozwolili wychowywać się Duchowi Św. na ludzi sprawiedliwych, wierzących, pobożnych i odpowiedzialnych; zdolnych do miłości i ofiary.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. 

Maryjo, Jezus po odnalezieniu przypomniał Ci , że powinien być w tym, co należy do Ojca. Otwieram więc Biblię , by poznawać plany Ojca. Ale pod naporem codzienności nieraz o nich zapominam, daję się pochłonąć pracy
i uśpić „zaśpieszeniu”.

Chcę się na powrót odnaleźć i czytam Twoje orędzie: Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, niech wasze życie będzie odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i braku wiary. Dziatki, módlcie się, by modlitwa stała się dla was życiem. W ten sposób w waszym życiu odkryjecie pokój i radość (…)A wy, którzy jesteście daleko od Bożego miłosierdzia nawracajcie się”.

Matko Boża módl się za nami, by każda modlitwa, praca i wszystkie zajęcia rozwijały nas i były na służbie Bożych planów.

 

 

 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa.

Jan Chrzciciel zgromadził ludzi na chrzest pokuty i wezwał do nawrócenia, aby ich przygotować dla przychodzącego Jezusa – Zbawiciela, Mesjasza i Syna Bożego.

Panie Jezu, Jan Chrzciciel powiedział też o Tobie: „On chrzcić Was będzie Duchem Św. i Ogniem”. Dziękujemy za sakrament Chrztu św., przez który weszliśmy do Królestwa Bożego.

Matko Kościoła, pragniesz też abyśmy pomagali Ci nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechu.

Dziękujmy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Matko Kościoła, Ty wzywasz nas byśmy otwierali nasze serca dla Jezusa. Pomóż nam żyć mocą sakramentu Chrztu Św.

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

W tajemnicy drugiej widzimy na weselu w Kanie Galilejskiej Ciebie Panie Jezu, wraz z uczniami i Twoją Matką.

Maryja, oczyma i sercem miłości macierzyńskiej zobaczyła, iż ta uboga rodzina nie ma wina, aby ugościć wszystkich zaproszonych i powiedziała Tobie o tym. Panie Jezu, najpierw nie chciałeś jeszcze uczynić tego cudu, ale Maryja już wiedziała, że przyjdziesz z pomocą i powiedziała sługom: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. A Ty powiedziałeś sługom: „Napełnijcie stągwie wodą”, a oni napełnili je aż po brzegi.

Panie Jezu, polecamy Ci w tej modlitwie, wszystkie małżeństwa i rodziny. Prosimy o przemianę współczesnych małżeństw i rodzin; o świętość i żywą wiarę w rodzinach; o życie przysięgą małżeńską, w której małżonkowie mówią: Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący,
w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Dzisiaj wierność wielu małżonków bardzo choruje i rozchodzą się. Wtedy miłość umiera. A dzieci bardzo cierpią. Ta epidemia jest zaraźliwa
i rozpowszechnia się po całym świecie. Ale Pan Jezus jest najlepszym Lekarzem i ma lekarstwo.

Maryjo, proś Jezusa aby małżonkowie żyli mocą Sakramentu Małżeństwa
i aby stągwie ich serc były wypełnione aż po brzegi wiernością, ufnością
i miłością ofiarną.

Tajemnica III – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Panie Jezu, Ty jesteś naszą siłą. Twoja Matka mówi nam na te czasy: Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, gdyż On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od wszelkiego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Kochane dzieci, żyjcie rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością”.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy słowa Twoje przyjęli i w ten sposób wypełniali wezwanie Jezusa: ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ”
i abyśmy coraz mocniej trwali w Królestwie Bożym tu na ziemi.

Tajemnica IV – Przemienienie na Górze Tabor.

Panie Jezu, wyprowadziłeś trzech swoich uczniów na górę wysoką, aby się modlić i tam odsłoniłeś im swoje Bóstwo. Oblicze Twoje zajaśniało jak słońce, a szaty stały się lśniąco białe jak śnieg i usłyszeli głos Ojca z Nieba: ”To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

Gdy słuchamy Ciebie Panie Jezu, wypełniamy wtedy Wolę Ojca. Poznajemy wtedy coraz bardziej Twoje oblicze, Twoje serce i Twoją miłość do nas.
A nasze serca wypełnione są zbawieniem.

Maryjo, Ty nam mówisz: ”Wiele serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche na moje wezwanie. Wy dzieci módlcie się i walczcie przeciwko pokusom
i wszystkim złym planom, które wam oferuje diabeł poprzez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w dłoniach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło was.” Dzisiaj właśnie zło napełnia ludzkie serca, rodziny i całe narody ciemnością, a Ty Panie Jezu przyszedłeś, aby nas wyprowadzić z ciemności grzechu i wprowadzić do swojego Królestwa.

Maryjo dziękujemy Ci, iż podpowiadasz nam, co należy czynić. Nie tylko podpowiadasz, ale jesteś z nami i pomagasz nam, abyśmy nie ustawali
w modlitwie, abyśmy ciągle wychodzili na górę modlitwy i abyśmy w ten sposób zanurzali nasze serca w świetle naszego Mistrza i Zbawiciela- Jezusa.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś o sobie, że jesteś „Chlebem, który z Nieba zstąpił, kto pożywa ten chleb będzie żył na wieki”. Na ostatniej wieczerzy wziąłeś w swoje ręce chleb i przemieniłeś w siebie samego- w swoje Ciało,
a wino w swoją Krew; Krew która nas zbawia, Krew która gładzi nasze grzechy.

Maryjo, Ty wzywasz nas, aby Msza Święta była dla nas przeżyciem. Trzeba nam więc przynosić na Mszę Świętą nasze życie i ofiarowywać je Bogu.
W Komunii Świętej przyjmujemy życie Jezusa, aby nim żyć każdego dnia. Owoce takiego życia przynosimy na kolejną Mszę Świętą.

Maryjo pomagaj nam w głębokim przeżywaniu Mszy św, i adoracji. Módl się dla nas o zdrowie duszy i głód Jezusa w Komunii św.

 

 

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

W tej tajemnicy słyszymy Jezusowe słowa: Czemu śpicie? Czuwajcie
i módlcie się , abyście nie ulegli pokusie. Maryjo, módl się za nami grzesznymi żeby słowa Jezusa o potrzebie czuwania i modlitwy zawsze były obecne w naszej świadomości. Pomóż nam czuwać i modlić się. Wypraszaj nam dar męstwa, wierności i wytrwałości. Abyśmy się nigdy nie wyrzekli zbawienia i życia wiecznego – ze strachu, z przypodobania się innym, czy jakichś korzyści doczesnych.

 

Tajemnica II – Biczowanie. 

Matko Najświętsza, w tej tajemnicy wpatrujemy się w Twojego Syna biczowanego i słyszymy świst biczów na Niego spadających. Ciągle w świecie rozbrzmiewa świst przykrych słów, złorzeczeń, przekleństw, przemocy, wojen.

Jezus uczy nas, jak zachować się w sytuacjach biczowania. Pozostaje bowiem pełen cierpliwości i z pewnością ogarnia miłością nawet tych, którzy zadają mu ból.

Jesteśmy pełni wdzięczności za wszystko, co Jezus przez biczowanie dla nas wysłużył i dlatego chcemy mówić: błogosławionaś Ty i błogosławiony Jezus, który cierpiał dla nas.

Chcemy też prosić o to, byśmy umieli w życiu tak się zachowywać, jak Jezus
w czasie tej kaźni, i nigdy nie tracili wewnętrznego pokoju.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem.

W tej tajemnicy uczymy się od Jezusa pokory. Pozwala On na poniżenie siebie, bo tyle jest w świecie pychy, głupoty i bezmyślnego poniżania innych.

Błogosławiony bądź Panie Jezu za wszystko, co wysłużyłeś nam przez owo cierniem ukoronowanie.

Matko, módl się za nami, abyśmy byli ludźmi pokornymi i nikogo nie poniżali.

 

Tajemnica IV – Dźwiganie Krzyża.

Błogosławiony niech będzie Jezus, Syn Boży, dźwigający Krzyż. Błogosławionaś Maryjo, że towarzyszyłaś Mu w drodze krzyżowej całym sercem, a teraz nas uczysz: „ Wzywam was do największej ofiary, ofiary miłości. Bez miłości nie możecie przyjąć ani mnie, ani mojego Syna. Bez miłości nie możecie przekazywać innym waszych doświadczeń. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, abyście zaczęli przeżywać w sobie miłość”. Królowo Pokoju, naucz nas być ludźmi miłości ofiarnej, czyli Tajemnicy Krzyża.

 

Tajemnica V – Śmierć na Krzyżu.

Błogosławiona jesteś Maryjo, że byłaś pod Krzyżem i zostałaś mocą testamentu Jezusowego naszą Matką. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, że umarł za nas na Krzyżu. Dziękujemy za Jego przebite dla nas serce, Wodę Chrztu Św., Krew Eucharystii i Krew Baranka Bożego, który gładzi nasze grzechy.

Dziękujemy za Jego pełną miłości modlitwę: „Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią”. Dziękujemy za jego zwycięstwo nad grzechem
i nienawiścią – mocą największej miłości.

Matko pod Krzyżem stojąca, dziękujemy, że przypominasz nam w jednym
z orędzi: „ Miłością osiągniecie wszystko, nawet i to, o czym myślicie, że nie jest możliwe”.

 

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Błogosławiony niech będzie Jezus Chrystus, który po zmartwychwstaniu obwieścił nam pokój.

Maryjo, Ty także wiele nam mówisz o pokoju: „Pokój, pokój… Tylko pokój. Trzeba by ludzie pojednali się z Bogiem i między sobą. Dlatego właśnie trzeba wierzyć, modlić się, pościć i spowiadać się”.

Módl się za nas grzeszników o żywą wiarę, rozmiłowanie w modlitwie, radość z umartwień i z postu, i o dobre spowiedzi, abyśmy w ten sposób doszli do pokoju.

Pomóż nam wykonać wielką pracę nad pokojem w naszych sercach, rodzinach, Ojczyźnie, w naszej Pijarskiej Szkole Królowej Pokoju – Tobie powierzonej.

 

Tajemnica II – Wniebowstąpienie.

Twój Syn wstąpił do nieba, aby przygotować nam, swoim uczniom, miejsce.

Matko, bardzo nas kochasz i modlisz się za nas, byśmy umieli wędrować przez tę ziemię w wierze, modlitwie, poście, pokucie, pojednaniu i pokoju.
A w godzinę śmierci zajęli przygotowane nam miejsce.

 

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego.

Błogosławiona jesteś Maryjo modląca się w Wieczerniku wraz z Apostołami otwartymi na działanie Ducha Świętego. W orędziu medjugorskim mówisz nam: „ Módlcie się, aby Duch Św. natchnął was Duchem modlitwy”.

Módl się za nami grzesznymi, abyśmy byli ludźmi spragnionymi Ducha Św. , Jego darów i owoców. Pomóż nam tworzyć modlące się Wieczerniki
w klasie, w szkole, w rodzinie i Ojczyźnie. Pomóż, aby nie ustawała, ale potężniała modlitwa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.

 

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi.

Maryjo Wniebowzięta, bardzo umiłowałaś i dlatego z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba.

Módl się za nami grzesznymi, byśmy szli wytrwale Twoją drogą. Naucz nas nie tracić z oczu Nieba. Broń nas przed grzechami, abyśmy z ich powodu nie chorowali na ociężałość i oziębłość, abyśmy nie przywiązywali zbytniej wagi do rzeczy błahych. Naucz nas tak angażować się w sprawy Twojego Syna na tej ziemi, abyśmy w godzinę śmierci poszli do Nieba.

 

Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi.

Matko i Królowo! Królujesz, bo najpełniej z ludzi służyłaś, wierna słowom: „Oto ja służebnica Pańska”.

Twoje królowanie jest wciąż służbą i miłością. Mówisz w orędziu: „Ja, Matka, kocham was wszystkich. I w każdej chwili, gdy jest wam ciężko, nie bójcie się! Gdyż kocham was i wtedy, kiedy jesteście daleko ode mnie i mojego Syna. Proszę was, nie pozwólcie, by moje serce płakało krwawymi łzami z powodu dusz, które zatracają się w grzechu. Dlatego drogie dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

Matko i Królowo Pokoju, módl się za nami grzesznymi, byśmy nigdy nie zamartwiali się, nie liczyli na własne siły, ale pamiętali, że mamy Matkę, łaski pełną, która nas wspiera i prowadzi pewnie do Boga.

o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

 

 

Dostępna jest również wersja pdf rozważań różańcowych